Το Σωματείο μας, καταγγέλλει την παρανομία της εταιρίας «First Call», η οποία προσφέρει υπηρεσίες «διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών πελατών» σε τράπεζες, και η οποία ενημέρωσε γραπτά το σύνολο των εργαζομένων ότι θέτει σε εφαρμογή ένα το νέο σύστημα ωρομέτρησης και βάσει του οποίου διακρίνει το χρόνο εργασίας σε «παραγωγικό» και «μη παραγωγικό». Η εταιρία ανακοίνωσε ότι ο «μη παραγωγικός» χρόνος που καταμετρά σε κάθε εργαζόμενο θα πρέπει να αναπληρώνεται με ίσο χρόνο δουλειάς, διαφορετικά κάθε μήνα θα περικόπτεται ανάλογα ο μισθός του υπαλλήλου.