ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Άρθρο 1
Επωνυμία – Έδρα

 1. Ιδρύεται Συνδικαλιστικό Σωματείο, με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων Νομού Αττικής». Το Σωματείο είναι κλαδικό και συνενώνει όλους τους εργαζόμενους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στις συναφείς επιχειρήσεις του Νομού Αττικής.
 2. Η έδρα του Σωματείου είναι στην Αθήνα, οδός Πλατεία Μητροπόλεως, αρ. 10.

Άρθρο 2
Σκοποί και αρχές λειτουργίας

 1. Η με κάθε πρόσφορο μέσο κατοχύρωση, προώθηση, διεύρυνση και προάσπιση των εργασιακών, οικονομικών, επαγγελματικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.
 2. Η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας, η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και υποκαταστήματα που υπάγονται στο πεδίο δράσης του.
 3. Η ανύψωση του μορφωτικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών και η επαγγελματική τους μόρφωση. Η προστασία και διεύρυνση των συνδικαλιστικών, πολιτικών και δημοκρατικών ελευθεριών τους.
 4. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη πνεύματος και δεσμών αγωνιστικής αλληλεγγύης και συναδελφικότητας μεταξύ των μελών του σωματείου αλλά και γενικότερα του κλάδου των εργαζόμενων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στις συναφείς επιχειρήσεις, με στόχο την ανάπτυξη της ταξικής ενότητάς τους, ανεξάρτητα από φύλο, εθνικότητα, Θρήσκευμα, ηλικία, ειδικότητα, εργασιακή σχέση και επίπεδο σπουδών, για την από κοινού προώθηση των σκοπών του σωματείου.
 5. Η αλληλεγγύη και η συνεργασία με άλλα εργασιακά σωματεία της χώρας μας και του εξωτερικού, με τους εργάτες όλης της Ελλάδας και όλου του κόσμου, για την υπεράσπιση των κατακτήσεών τους, τη διεκδίκηση και κατάκτηση των κάθε φορά νέων σύγχρονων και δίκαιων αιτημάτων τους, την υπεράσπιση της ειρήνης και την ενεργό συμμετοχή στους αγώνες που προωθούν τα κοινά συμφέροντα της εργατικής τάξης και γενικότερα όλων των εργαζομένων.
 6. Τελικός σκοπός είναι η κατάκτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης με την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

Άρθρο 3
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών

 1. Το Σωματείο για την επίτευξη των σκοπών του μεταχειρίζεται όλα τα μέσα που παρέχονται από το νόμο στις πρωτοβάθμιες κλαδικές συνδικαλιστικές οργανώσεις ιδίως δε:

α)Διαπραγματεύεται,διεκδικεί και καταρτίζει κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας για το κλάδο του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των συναφών επιχειρήσεων του Νομού Αττικής

β)Διαπραγματεύεται, διεκδικεί και καταρτίζει επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, σε επιχειρήσεις του πεδίου δράσης του.

γ)Συνεργάζεται με τα σωματεία, τα συμβούλια εργαζομένων, της επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας και με κάθε είδους (τυπικές ή άτυπες) ενώσεις- επιτροπές των χώρων που καλύπτει.

 1. Διεξάγει εργατικούς αγώνες κάθε μορφής και υποστηρίζει τα αιτήματα των εργαζόμενων των χώρων που καλύπτει.
 2. Συμμετέχει στον συνολικό αγώνα για την βελτίωση της θέσης και του βιοτικού επιπέδου όλων των εργαζόμενων.
 3. Εκδίδει και κυκλοφορεί ενημερωτικά έντυπα και εφημερίδας.
 4. Οργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια ή οτιδήποτε άλλο θα συντείνει στην ανύψωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών.
 5. Ιδρύει λέσχη, βιβλιοθήκη, κέντρο έρευνας και τεκμηρίωσης για την διαφώτιση των μελών όσον αφορά την πραγματική τους θέση στην κοινωνία και τα πραγματικά τους συμφέροντα, για της ταξικής συνειδητοποίησή τους, για την εμπέδωση στενής αλληλεγγύης μεταξύ όλων των εργαζόμενων, της ταξικής ενότητας και της ταξικής πάλης απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο και τους εκπροσώπους του.
 6. Παρέχει οικονομική ενίσχυση σε οργανώσεις στο πλαίσιο των αρχών του σωματείου.
 7. Ιδρύει απεργιακό ταμείο. Ο κανονισμός λειτουργία του εγκρίνεται ή τροποποιείται από την Γενική Συνέλευση του σωματείου.
 8. Με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, μη ειδικά αναφερόμενο, μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος, των διεθνών συμβάσεων και της συνδικαλιστικής πρακτικής.

Άρθρο 4
Βασικές αρχές του Σωματείου είναι:

 1. Η Δημοκρατική διαδικασία. Με αυτή πρέπει να επιτυγχάνεται η ελεύθερη έκφραση και η συζήτηση όλων των απόψεων, η εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων για την ουσιαστική συμμετοχή όλων των μελών του Σωματείου για την λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων και τον έλεγχο της Διοίκησης και των άλλων οργάνων, καθώς και η κατοχύρωση της έκφρασης της εκάστοτε μειοψηφίας.
 2. Η ανεξαρτησία του από το κράτος και τους εργοδότες
 3. Η οικονομική αυτοτέλεια και αυτοδυναμία.
 4. Η ταξική ενότητα των εργαζόμενων στο κλάδο του χρηματοπιστωτικού συστήματος των συναφών επιχειρήσεων και όλης της εργατικής τάξης.

Άρθρο 5
Μέλη του Σωματείου

 1. Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν όλοι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται και προσφέρουν την εργασία τους, στις παρακάτω επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των συναφών επιχειρήσεων:

α) σε νομικά πρόσωπα που ασκούν με άδεια των αρχών τραπεζικές ή χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες (ενδεικτικά: καταθέσεις, χορηγήσεις, αγοραπωλησίες συναλλάγματος, χρηματιστηριακές συναλλαγές, χρηματοδοτικές μισθώσεις, factoring, διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών ή αμοιβαίων κεφαλαίων)

β) σε επιχειρήσεις που ανεξάρτητα της νομικής μορφής τους, παρέχουν υπηρεσίες για την παρώθηση και διάθεση τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών προϊόντων (ενδεικτικά: καταστήματα ή αντιπροσωπευτικά γραφεία τραπεζών που προέρχονται από την αλλοδαπή, σε συνεταιριστικές τράπεζες, σε ατομικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής που λειτουργούν με το σύστημα franchising ή με τη μορφή shop in shop) ή διεκπεραιώνουν και εν γένει εξυπηρετούν τραπεζικές χρηματοπιστωτικές συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων νομικών προσώπων, με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης (ενδεικτικά: μόνιμοι, ή έκτακτοι, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερικής ή πλήρους απασχόλησης, διαλείπουσας ή εκ περιτροπής απασχόλησης, απασχολούμενοι με γνήσιο ή μη γνήσιο δανεισμό, απασχολούμενοι με τηλεργασία, όσοι ασκούν την πρακτική τους κλπ) αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι που συμβάλλονται με τις παραπάνω επιχειρήσεις, με ψευδεπίγραφη σχέση, η οποία υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, θρήσκευμα και εθνικότητα, την ειδικότητα τους, το επίπεδο σπουδών τους και την εξειδίκευση τους.

 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν μέλη του σωματείου, οι παραπάνω εργαζόμενοι είναι να αποδέχονται τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
 2. Εννοείται ότι τα όρια του Νομού Αττικής είναι αυτά που αναλογούν στα διοικητικά όρια της διευρυμένης Υπερομαρχίας Αθήνας - Πειραιά και των Νομαρχιών Δυτικής και Ανατολικής Αττικής.
 3. Το υποψήφιο μέλος για να γίνει μέλος του Σωματείου υποβάλει αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο και πληρώνει το καθορισμένο ποσό εγγραφής. Στην αίτηση δηλώνει υπεύθυνα τα στοιχεία του, δηλαδή: όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, έτος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο σπιτιού, εργασίας, επωνυμία επιχείρησης που εργάζεται και διεύθυνση χώρου εργασίας, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, στοιχεία ασφαλιστικού βιβλιαρίου, επίσης ότι αποδέχεται το παρόν καταστατικό και αποδέχεται να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του για τις ανάγκες δημιουργίας αρχείου στο σωματείο. Τέλος δηλώνει και αν είναι μέλος άλλου σωματείου.
 4. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να είναι ή να γίνει μέλος και σε άλλο κλαδικό σωματείο. Στην περίπτωση αυτή για να γίνει δεκτή η αίτηση του, θα πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο πρωτοκολλημένης αίτησης διαγραφής του από το άλλο κλαδικό σωματείο.
 5. Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει συνδικαλιστεί σε επιχειρησιακό σωματείο, μπορεί να γίνει μέλος του Σωματείου Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων Ν. Αττικής
 6. Εργαζόμενος που εργάζεται σε επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όπου δεν έχει συσταθεί ή λειτουργεί επιχειρησιακό σωματείο, αποκτά αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους τριάντα μέρες μετά από την υποβολή της αίτησης εγγραφής του στα μητρώα του σωματείου στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει αποφανθεί νωρίτερα για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης.
 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τις αιτήσεις εγγραφής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την υποβολή τους. Αν το ΔΣ απορρίψει την αίτηση ή μέσα σε ένα μήνα δεν απαντήσει στο αιτούντα, το υποψήφιο μέλος μπορεί να προσφύγει, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα δικαστηριακής προσφυγής , στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, που θα αποφασίσει οριστικά. Το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να θέσει ως θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης την εξέταση της αίτησης αυτής. Η προσφυγή στη Γενική Συνέλευση δεν αναστέλλει τις συνέπειες της απόφασης της Διοίκησης μέχρι την ανάκλησή της από τη Γ.Σ. ή το Δικαστήριο.
 8. Μέλη του Σωματείου δεν μπορούν να γίνουν τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων του της παραγράφου 1, καθώς και εργαζόμενοι τα συμφέροντα των οποίων ταυτίζονται με τα συμφέρονταν των ιδιοκτητών αυτών των επιχειρήσεων.
 9. Μέλη του σωματείου δεν μπορούν να είναι όσοι είναι φορείς και προπαγανδιστές ρατσιστικών και φασιστικών αντιλήψεων

Άρθρο 6
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

Όλα τα μέλη του σωματείου είναι ισότιμα μεταξύ τους, έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις.

Α. Δικαιώματα

Τα μέλη του σωματείου έχουν τα παρακάτω δικαιώματα :

 1. Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνουν το λόγο και να ψηφίζουν επί όλων των θεμάτων.
 2. Να ελέγχουν τις πράξεις της Διοίκησης και τους αντιπροσώπους του σωματείου σε ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
 3. Να λαβαίνουν μέρος σε κάθε διαδικασία που αφορά το σωματείο και τα συμφέροντα των μελών του.
 4. Να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση που νόμιμα επιδιώκει και κατακτά το σωματείο
 5. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στη Διοίκηση του Σωματείου, στην Ελεγκτική Επιτροπή και σε κάθε άλλο όργανο ή επιτροπή, που από το καταστατικό προβλέπεται εκλογική διαδικασία. Επίσης να εκλέγουν και να εκλέγονται αντιπρόσωποι στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
 6. Να υποβάλλουν στη Διοίκηση και τα άλλα όργανα του Σωματείου έγγραφες και προφορικές προτάσεις για οποιαδήποτε θέμα.
 7. Να απαιτούν την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου και να ενημερώνονται τακτικά επί της πορείας των υποθέσεων του.
 8. Για να έχουν τα μέλη όλα τα παραπάνω δικαιώματα, πρέπει να εκπληρώνουν σύμφωνα με το καταστατικό τις υποχρεώσεις τους και να είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Ταμειακά εντάξει θεωρούνται κάθε φορά όσα μέλη έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους ένα μήνα πριν.

Β. Υποχρεώσεις

Τα μέλη του Σωματείου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις.

 1. Να καταβάλλουν τη μηνιαία συνδρομή τους που ορίζεται στο ένα (1) ευρώ και με την αίτηση εγγραφής τους να καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής που ορίζεται στο ένα (1) ευρώ. Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αυξομειωθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Τα μέλη του Σωματείου που είναι σοβαρά ασθενείς ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή είναι άνεργοι, απαλλάσσονται της υποχρέωσης της συνδρομής για όσο χρόνο διαρκεί η ασθένεια ή η θητεία ή η ανεργία τους και για αυτό το διάστημα θεωρούνται οικονομικά εντάξει.
 3. Να πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
 4. Να λαβαίνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, στις εκλογές, στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις και στους απεργιακούς αγώνες του Σωματείου και γενικότερα σε όλες τις εκδηλώσεις του.
 5. Να ενεργούν σύμφωνα με το καταστατικό για το συμφέρον και την προαγωγή των σκοπών του Σωματείου και η διαγωγή τους να είναι σύμφωνη με την εργατική αλληλεγγύη και συνείδηση.
 6. Έχουν βασική υποχρέωση να υπερασπίζονται και να εξασκούν τα δικαιώματά τους

Άρθρο 7
Διαγραφή – παραίτηση μελών

Το μέλος διαγράφεται αυτοδίκαια:

 1. Εάν πριν έξι μήνες έχει πάψει, με τη θέλησή του, να εργάζεται σε επιχείρηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, εκτός αν τούτο οφείλεται στην εκλογή του στο Κοινοβούλιο ή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτοί που απολύονται διατηρούν την ιδιότητα του μέλους και μετά την παρέλευση του εξαμήνου, αν έχουν προσβάλει την απόλυσή τους στα δικαστήρια και μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή το σωματείο με απόφαση Γενικής Συνέλευσης διεκδικεί την επαναπρόσληψή τους.
 2. Μετά από έγγραφη παραίτησή του, που απευθύνεται προς το Δ.Σ.
 3. Εάν αποδεδειγμένα αποκτήσει στελεχική θέση σε επιχείρηση του κλάδου, που είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Σωματείου.
 4. Το μέλος διαγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εάν παραβαίνει το καταστατικό και δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των Γ.Σ. και της Διοίκησης του σωματείου, προβαίνει σε πράξεις αντίθετες με το σκοπό και τα συμφέροντα του σωματείου και αναπτύσσει συμπεριφορά που παραβλάπτει τα συμφέροντα των μελών του σωματείου ή γενικά των εργαζομένων του κλάδου.

Άρθρο 8
Πειθαρχικά παραπτώματα μέλους – κυρώσεις

 1. Τα μέλη που η συμπεριφορά τους είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Σωματείου υποβάλλονται στις παρακάτω κυρώσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης τους:

α) Προφορική παρατήρηση ή γραπτή επίπληξη

β) Προσωρινή διαγραφή μέχρι ένα χρόνο

γ) Οριστική διαγραφή

 1. Οι ποινές εκτός από την περίπτωση (α), που μπορεί να επιβληθεί και από το Δ.Σ., επιβάλλονται από τη Γενική Συνέλευση.
 2. Η Γενική Συνέλευση, πριν πάρει την απόφαση, οφείλει να ακούσει το υπό κατηγορία μέλος, που καλείται προς τούτο από το Δ.Σ. πέντε ημέρες νωρίτερα τουλάχιστον. Η πρόσκληση πρέπει να αναφερθεί επακριβώς την κατηγορία. Για το χρόνο μέχρι να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, μπορεί να αποφασίσει την αναστολή της ιδιότητα του μέλους. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει η Γ.Σ. μνα αποφασίσει μέσα σε ένα μήνα, διαφορετικά το μέτρο της αναστολής αίρεται αυτοδίκαια.
 3. Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει τις ποινές της προφορικής παρατήρησης και της γραπτής επίπληξης, αφού προσκαλέσει πέντε ημέρες νωρίτερα το υπό κατηγορία μέλος, για να πάρει μέρος στο Δ.Σ. και να συζητήσει μαζί του.
 4. Το μέλος επίσης διαγράφεται με απόφαση του ΔΣ αν χωρίς αιτία καθυστερεί τη συνδρομή του πέρα από ένα χρόνο. Το μέλος που διαγράφεται για αυτό το λόγο, γίνεται πάλι υποχρεωτικά δεκτό στο Σωματείο αφού πληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του.
 5. Διαγραμμένο μέλος επανεγγράφεται μετά την άρση των λόγων που του επέβαλαν τη διαγραφή του.

Άρθρο 9
Πόροι

Πόροι του Σωματείου είναι

 1. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών
 2. Οι μηνιαίες συνδρομές, οι έκτακτες εισφορές (που καθορίζονται με απόφαση της Διοίκησης) καθώς και οι ατομικές ή ομαδικές εθελοντικές εισφορές των μελών. Οι εισφορές μαζεύονται με τρόπους που κάθε φορά ορίζει το Δ.Σ. του Σωματείου. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής των μελών, καθώς και το ύψος της μηνιαίας συνδρομής των μελών, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.
 3.  Οι προς το σωματείο δωρεές, κληρονομιές και πάσης φύσεως ενισχύσεις.
 4. Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις του Σωματείου.
 5.  Έσοδα από κάθε νόμιμη πηγή.

Άρθρο 10
Συμμετοχή του Σωματείου σε ανώτερα όργανα

 1. Το σωματείο συμμετέχει ενεργά και δραστήρια σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις (Εργατικό Κέντρο και Ομοσπονδία) στις οποίες προσχωρεί ή αποχωρεί από αυτές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του.
 2.  Μετέχει σε αυτές με εκλεγμένους αντιπροσώπους του.
 3. Διατηρεί το δικαίωμα κριτικής και ελέγχου των ενεργειών τους
 4. Το Σωματείο αγωνίζεται για να είναι οι Δευτεροβάθμιες αυτές Οργανώσεις ταξικές και δημοκρατικές
 5. Στην Τριτοβάθμια Οργάνωση το Σωματείο εκπροσωπείται δια μέσου μιας μόνο Δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής Οργάνωσης, που αποφασίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11
Όργανα Διοίκησης, Αντιπροσώπευσης και Ελέγχου.

 1. Το ανώτατο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών.
 2. Το Σωματείο διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο και ελέγχεται από 3μελή Ελεγκτική Επιτροπή, όργανα που εκλέγονται κάθε τρία χρόνια από τα μέλη του Σωματείου.
 3. Το σωματείο αντιπροσωπεύεται στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις από αντιπροσώπους που εκλέγονται και αυτοί κάθε δυο χρόνια.
 4. Το Σωματείο για να οργανώσει και να αναπτύσσει καλύτερα τη δράση του και τη δημοκρατική εσωτερική του λειτουργία, δύναται να έχει τα εξής ακόμα όργανα.

4.1. Παραρτήματα του Σωματείου

4.2 Τμήματα του Σωματείου

4.3 Σωματειακές Επιτροπές

4.4 Το Γενικό Συμβούλιο

4.5 Επιτροπή Νέων - Επιτροπή Γυναικών - Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας - Επιτροπή Πολιτισμού-Αθλητισμού

4.6 Μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να συγκροτεί και άλλα βοηθητικά όργανα. Ο τρόπος λειτουργίας των βοηθητικών οργάνων του Σωματείου αποφασίζεται από τη Διοίκηση του Σωματείου στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 12
Γενική Συνέλευση των μελών

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή από το καταστατικό σ’ άλλο όργανο. Αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα υπαγόμενο κανονικά στις αρμοδιότητες άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί στην κρίση της, μετά από απόφαση του εν λόγω οργάνου.
 2. Η Γ.Σ. ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του σωματείου. Αποκλειστική αρμοδιότητα έχει να:

α) Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. , αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού, για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη

β) Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού, για την διάλυση του σωματείου, για τη συμμετοχή του σε ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα.

γ) Αποφασίζει για την κήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων (24ωρων, στάσεων εργασίας κλπ.)

δ) Εκλέγει κάθε τρία χρόνια τα διοικητικά και ελεγκτικά όργανα του σωματείου και τους αντιπροσώπους για τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις

ε) Αποφασίζει επίσης για το αν το σωματείο θα αντιπροσωπευθεί στην τριτοβάθμια οργάνωση μέσα από το Εργατικό Κέντρο ή μέσα από την ομοσπονδία

Άρθρο 13
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

 1. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Στην τακτική Γ.Σ. εγκρίνεται ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός της διοίκησης για την προηγούμενη χρονιά και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους.
 2. Η Γ. Σ. συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ύστερα από απόφαση από το Δ. Σ. με ανακοινώσεις στους χώρους δουλειάς και στα γραφεία του Σωματείου, καθώς και με άλλο μέσο που μπορεί να βοηθήσει στην πληροφόρηση των μελών, κατά την κρίση του Δ.Σ. Η γνωστοποίησης πρέπει να γίνεται 5 μέρες πριν τουλάχιστον και να καθορίζει τον ακριβή τόπο και χρόνο και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Στην ίδια γνωστοποίηση πρέπει να αναφέρεται αν είναι η πρώτη ή δεύτερη ή Τρίτη σύγκληση της Γ.Σ.
 3. Στις Γενικές Συνελεύσεις παίρνουν μέρος τα ταμειακά εντάξει μέλη του Σωματείου. Η ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει και κατά την ίδια μέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 14
Απαρτία Γ.Σ.

 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εκτός ειδικών περιπτώσεων, όταν είναι παρόντα το 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών.
 2. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται νέα Γ.Σ. στην οποία απαιτείται η παρουσία του ¼ των ταμειακά εντάξει μελών και αν ούτε και αυτή έχει απαρτία συγκαλείται νέα με απαραίτητη την παρουσία του 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών. Η επαναληπτική γίνεται μέσα σε 2 μέχρι 15 μέρες από τη ματαίωση της προηγούμενης και δεν μπορούν να προστεθούν νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη.
 3. Αν και στη τρίτη σύγκλιση της, η Γ.Σ. δεν έχει την απαιτούμενη απαρτία, δεν μπορεί να συγκληθεί νέα Γενική Συνέλευση πριν περάσει ένας μήνας, οπότε η νέα αυτή Γ.Σ. θεωρείται ως πρώτη.

Άρθρο 15
Τρόπος λήψης αποφάσεων της Γ.Σ.

 1. Με την έναρξη των εργασιών η Γ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών της με μυστική ψηφοφορία ή με ανάταση του χεριού, ποτέ όμως δια βοής, τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
 2. Κάθε ψηφοφορία που αφορά εκλογές οποιουδήποτε συλλογικού οργάνου, διοικητικού, ελεγκτικού ή αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις, επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια, για θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά γενικά, για έγκριση λογοδοσίας και κήρυξη απεργίας, είναι έγκυρη μόνο αν λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χεριών ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.
 3. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Με την ίδια πλειοψηφία λαμβάνονται οι αποφάσεις και για κάθε είδους εκλογές.
 4. Αν καταψηφιστούν οι απολογισμοί ή προϋπολογισμός το Δ.Σ. οφείλει να διεξάγει νέες εκλογές μέσα σε δυο μήνες. Στο διάστημα αυτό ασκεί τα καθήκοντά του προσωρινός
 5. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γ.Σ. γράφονται συνοπτικά στο βιβλίο πρακτικών των Γ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
 6. Για σοβαρά θέματα και ιδίως για τη λήψη απόφασης τροποποίησης του καταστατικού, είναι δυνατή η διακοπή των εργασιών και η συνέχιση της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης σε μεταγενέστερο χρόνο από την ημέρα έναρξης των εργασιών της με τη διεξαγωγή ψηφοφορίας όπου υπάρχουν μέλη του σωματείου οπότε η απαρτία συγκροτείται με ΄σους συμμετέχουν στη ψηφοφορία.

Άρθρο 16
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

 1. Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται για την αντιμετώπιση σοβαρών θεμάτων ή όταν τούτο επιβάλλεται από το συμφέρον του Σωματείου, με απόφαση του Δ.Σ. Τη σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ. μπορεί να ζητήσει και το 1/10 των ταμειακά εντάξει μελών του Σωματείου, αίτηση του προς το Δ.Σ. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε 15 μέρες από την υποβολή της αίτησης.
 2. Η έκτακτη Γ.Σ. ακολουθεί την τακτική σε θέματα απαρτίας και διαδικασίας. Για τη σύγκλησή της δεν απαιτείται ο χρόνος προειδοποίησης της τακτικής, αλλά ο απόλυτος αναγκαίος για την ενημέρωση των μελών.

Άρθρο 17
Εκλογές

 1. Τα μέλη του σωματείου, εφόσον έχουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις τακτοποιημένες, εκλέγουν και εκλέγονται επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους για τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και σε κάθε άλλο όργανο ή επιτροπή που από το καταστατικό προβλέπεται εκλογική διαδικασία.
 2. Τα μέλη δικαιούνται να ψηφίσουν αντιπροσώπους μόνο για μια Ομοσπονδία και ένα Εργατικό Κέντρο. Αν ανήκουν δε άλλο σωματείο, επιλέγουν το ένα σωματείο για να ασκήσουν το δικαίωμα τους, με δήλωση τους προς τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Η δήλωση αυτή δεσμεύει το μέλος για όλο το χρόνο θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε και το χρόνο θητείας των οργάνων που ψήφισαν οι αντιπρόσωποί του.
 3. Το σωματείο συμμετέχει με τους αντιπροσώπους του στην εκλογή των οργάνων διοίκησης της Ομοσπονδίας και του Εργατικού Κέντρου, εφόσον έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τα καταστατικά τους.
 4. Το Σωματείο αντιπροσωπεύεται στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση δια μέσου της Ομοσπονδίας ή δια μέσου του Εργατικού Κέντρου. Η Γ.Σ. των μελών αποφασίζει για το μέσα από ποια από τις οργανώσεις αυτές θα γίνει η αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια. Για την απόφαση αυτή, που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία, αρκεί η σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η παραπάνω δέσμευση του σωματείου ισχύει για όλο το χρόνο της θητείας των αντιπροσώπων για την τριτοβάθμια οργάνωση που ψηφίσαν οι αντιπρόσωποι του στη δευτεροβάθμια οργάνωση που επιλέχθηκε.

Άρθρο 18
Εκλογικό Σύστημα

 1. Εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των οργάνων του σωματείου είναι η απλή αναλογική, η οποία αναλύεται ως εξής:
 2. Οι έδρες του Δ.Σ. της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των ανεξαρτήτων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολον των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοι του.
 3. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται με τις παραπάνω διατάξεις κατανέμονται σε δεύτερη κατανομή από μια σε όσους συνδυασμούς πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις α) έχουν καταλάβει έδρα ή αντιπρόσωπο από την πρώτη κατανομή και β) συμπληρώνουν υπόλοιπο αδιάθετων ψηφοδελτίων μεγαλύτερο του 1/3 του εκλογικού μέτρου. Σε περίπτωση που περισσότεροι συνδυασμοί πληρούν τις δυο αυτές προϋποθέσεις την ή τις αδιάθετες έδρες και τον αδιάθετο αριθμό αντιπροσώπων καταλαμβάνουν κατά σειρά εκείνοι οι συνδυασμοί που τα υπόλοιπά τους από τη διαίρεση της πρώτης κατανομής πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.
 4. Αν και μετά την δεύτερη κατανομή παραμένουν έδρες ή αριθμός αντιπροσώπων αδιάθετες, κατανέμονται σε Τρίτη κατανομή και καταλαμβάνονται κατά σειρά από τους συνδυασμούς που έχουν μεγαλύτερο υπόλοιπο αχρησιμοποίητων ψηφοδελτίων, άσχετα αν έχουν πάρει έδρα από την πρώτη κατανομή. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

Άρθρο 19
Διεξαγωγή εκλογών

 1. Την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκλογών έχει 5μελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία, με απλή αναλογική και με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της από την εκλογή της. Παραλαμβάνει τα μητρώα, σφραγίδες και καταρτίζει τους εκλογικούς καταλόγους και προσδιορίζει τις ημερομηνίες των εκλογών, οι οποίες πρέπει να γίνουν το αργότερο σε 30 ημέρες.
 2. Στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, κατά την διάρκεια των εκλογών προεδρεύει ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος.
 3. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ορίζει τα εκλογικά κέντρα, τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες και τους τόπους για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
 4. Στα κατά τόπους εκλογικά κέντρα, η εκλογική διαδικασία τηρείται από δικαστικό αντιπρόσωπο συνεπικουρούμενο από μέλος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και από μέλη που όρισε τοπικούς εκπροσώπους της η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
 5. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή οφείλει να στείλει στα εκλογικά κέντρα απόσπασμα του μητρώου μελών και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο
 6. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτές αιτήσεις προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μέχρι την ημέρα και ώρα που αυτή ορίζει. Η προθεσμία λήξης των υποψηφιοτήτων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 ημέρες, πριν τις αρχαιρεσίες. Οι υποψήφιοι των συνδυασμών υποβάλλουν κοινή δήλωση στην οποία δηλώνουν τη συμμετοχή τους και τον τίτλο του συνδυασμού. Η κοινή δήλωση υποβάλλεται από ένα υποψήφιο του συνδυασμού.
 7. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων ανακηρύσσει τους υποψήφιους και καταρτίζει τα σχετικά ψηφοδέλτια,
 8. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή γράφονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο αλλά σε ξεχωριστή παράγραφο και με την ένδειξη για ποιο όργανο είναι υποψήφιοι.
 9. Οι υποψήφιοι για αντιπρόσωποι στο Εργατικό Κέντρο και την Ομοσπονδία γράφονται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο με τον ίδιο τρόπο..
 10. Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι πρέπει να είναι ομοιόμορφοι κατά κατηγορία.
 11. Το ίδιο μέλος δεν μπορεί να βάλει υποψηφιότητα για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για κανένα όργανο του Σωματείου, ούτε για αντιπρόσωποι στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

Άρθρο 20
Ψηφοφορία – πρακτικό διαλογής

 1. Η ψηφοφορία είναι μυστική και διαρκεί μέχρι την ημέρα και ώρα που έχει οριστεί. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή παρατείνει την ώρα της ψηφοφορίας εάν παραμείνουν μέλη να ψηφίσουν.
 2. Η διαδικασία των εκλογών περιλαμβάνει ταυτόχρονα δυο ψηφοφορίες, σε δύο διαφορετικές κάλπες, εφόσον οι εκλογές για τα όργανα του σωματείου και για την ανάδειξη αντιπροσώπων διεξάγονται ταυτόχρονα. Στη πρώτη κάλπη, που γίνεται για την εκλογή του ΔΣ και Ελεγκτικής ψηφίζουν όλα τα μέλη. Στη δεύτερη κάλπη, που γίνεται η εκλογή των αντιπροσώπων, ψηφίζουν τα μέλη που δεν ανήκουν σε άλλο σωματείο, καθώς και τα μέλη που ανήκουν σε άλλο σωματείο αλλά δήλωσαν εγγράφως προς τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής; Ότι επιλέγουν αυτό το σωματείο για να ψηφίσουν αντιπροσώπους για τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.
 3. Στη διάρκεια των εκλογών λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να τηρείται απόλυτη τάξη και πλήρης μυστικότητα. Μπορούν να παρευρίσκονται αντιπρόσωποι των συνδυασμών.
 4. Για να ψηφίσουν όλα τα μέλη γίνεται πρώτα εξακρίβωση της ταυτότητας τους και έλεγχος στα μητρώα μελών, αν είναι γραμμένα και ταμειακά τακτοποιημένα. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει και την ημέρα των εκλογών.
 5. Μετά την ψηφοφορία σφραγίζεται το ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας του μέλους, που πρέπει να έχει οπωσδήποτε μαζί του και γράφεται σ’ αυτό σε ποιών οργάνων την εκλογή έλαβε μέρος και τη διάρκεια των οργάνων που εκλέγονται ή την διάρκεια θητείας των αντιπροσώπων που εκλέγονται.
 6. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας στα εκλογικά κέντρα οι φάκελοι με τα ψηφοδέλτια το αντίγραφο μητρώου μελών και η κατάσταση ψηφισάντων υπογεγραμμένα από τον δικαστικό αντιπρόσωπο και τους τοπικούς εκπροσώπους της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής μεταφέρονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με τον ασφαλέστερο και ταχύτερο τρόπο κατά την κρίση του τοπικού εκπροσώπου στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
 7. Η καταμέτρηση των ψήφων και η ανακήρυξη των επιτυχόντων γίνεται σε συνεδρίαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, μετά τη λήψη όλων των σφραγισμένων φακέλων από τα εκλογικά κέντρα. Στην καταμέτρηση με απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής μπορούν να παρευρίσκονται από ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού.
 8. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να συντάξει για την εκλογή τα πρακτικά και τα πρωτόκολλα που προβλέπει ο νόμος.
 9. Ενστάσεις υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και μέχρι την εξαγωγή των αποτελεσμάτων από τα μέλη της κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και από τους παρευρισκόμενους υποψήφιους και εκπροσώπους των συνδυασμών. Οι ενστάσεις που αφορούν το δικαίωμα συμμετοχής στις ψηφοφορίες εκδικάζονται αμέσως.
 10. Τα έξοδα των αρχαιρεσιών κανονίζονται από το απερχόμενο ΔΣ με τον πιο συμφέροντα τρόπο για το σωματείο.

Άρθρο 21
Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα

 1. Οκτώ μέρες το αργότερο μετά τις εκλογές, το νεοεκλεγέν ΔΣ συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβούλου του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού και εκλέγει, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο,, το Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία.
 2. Για την εκλογή στις διάφορες θέσεις του Προεδρείου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ.. Αν κανένας δεν πάρει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δυο που σχετικά πλειοψήφησαν, οπότε εκλέγεται αυτός που θα πάρει τις περισσότερες ψήφους.
 3. Στη πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. καλείται και το προεδρείο του απερχόμενου ΔΣ, το οποίο παραδίδει στο νέο τα έγγραφα, βιβλία τη σφραγίδα και γενικά όλα τα στοιχεία του Συνδικάτου με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από τα δυο μέρη.

Άρθρο 22
Συνεδρίαση του ΔΣ

 1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το δίμηνο, σε ορισμένη μέρα και μώρα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Στη πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη κατά την κρίση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή όταν το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους τέσσερα τουλάχιστον μέλη . Στην περίπτωση αυτή, η σύγκληση του Δ.Σ. πρέπει να γίνει υποχρεωτικά εντός τριών ημερών.
 2. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν στην συνεδρίαση είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη. Αν δεν υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται σε δυο μέρες με την απαρτία.
 3. Τις συνεδριάσεις του ΔΣ μπορούν να παρακολουθήσουν και μέλη του Σωματείου με δικαίωμα λόγου μετά από άδεια του ΔΣ.
 4. Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, με φανερές ψηφοφορίες, εκτός από αν πρόκειται για απόφαση για απεργία ή για προσωπικά θέματα για τα οποία διεξάγεται μυστική ψηφοφορία και χωρίς τη συμμετοχή του μέλους που ενδιαφέρει η απόφαση.
 5. Τα μέλη του ΔΣ είναι όλα συλλογικά υπεύθυνα για την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου.

Άρθρο 23
Διαγραφή-παραίτηση έλλειψη μελών του ΔΣ

 1. Μέλος του ΔΣ που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις ή από 5 μη συνεχείς, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός. Το μέλος που θα αντικατασταθεί γι αυτό το λόγο μπορεί να προσφύγει στη ΓΣ που αποφασίζει οριστικά.
 2. Κάθε μέλος του ΔΣ μπορεί να υποβάλει παραίτηση στο ΔΣ που ισχύει αμέσως με την περιέλευσή της στο ΔΣ χωρίς να χρειάζεται αποδοχή. Σε περίπτωση παραίτησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτά αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς τους.
 3. Αν για οποιοδήποτε λόγο τα μέλη του ΔΣ μείνουν λιγότερα απ’ όσα απαιτούνται για την ύπαρξη απαρτίας, τα εναπομείναντα μέλη συγκαλούν τη Γ.Σ. στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα για την εκλογή νέων οργάνων διοίκησης και ελέγχου.
 4. Το ΔΣ στο σύνολό του, ή μέλος αυτού, μπορεί να παυτεί οποτεδήποτε με απόφαση της Γ.Σ.
 5. Το εννεαμελές (9μελές) Δ.Σ. έχει ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, από τους κατά σειρά επιλαχόντες, κάθε συνδυασμού, κατ' αναλογία της δύναμής του, ή, σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου, τους κατά σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση που κενωθεί μία έδρα, αυτή καλύπτεται από αναπληρωματικό μέλος του αντίστοιχου συνδυασμού, ή, σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου, από τον κατά σειρά επιτυχίας. Εφ' όσον δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος το Δ.Σ. λειτουργεί με την απαιτούμενη καταστατική απαρτία.

Άρθρο 24
Καθήκοντα Δ.Σ. – Γενικά

 1. Το ΔΣ έχει στα χέρια του τη διοίκηση του Σωματείου , κρίνει και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που εισηγείται ο Πρόεδρος ή τα μέλη του.
 2. Διορίζει και πάει το υπαλληλικό προσωπικό και το νομικό σύμβουλο και καθορίζει την αντιμισθία τους και τα καθήκοντά τους.
 3. Συντάσσει τον κανονισμό λειτουργίας του ΔΣ, συγκαλεί τη ΓΣ και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή της, συντάσσει το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης
 4. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση και ,λύση διαφόρων ζητημάτων, εκτελεί τις αποφάσεις της ΓΣ, εφαρμόζει το καταστατικό.
 5. Προγραμματίζει και συντονίζει τη δουλειά του Σωματείου, δημιουργεί με απόφαση του παραρτήματα του σωματείου, σωματειακές επιτροπές ή άλλες βοηθητικές επιτροπές για την προώθηση συγκεκριμένων θεμάτων και αποφασίζει τον τρόπο εκλογής τους, εάν αυτός δεν προβλέπεται από το καταστατικό.
 6. Συγκαλεί το Γενικό Συμβούλιο του Σωματείου.
 7. Αποφασίζει για την κήρυξη απεργίας και στάσεων εργασίας.

Άρθρο 25
Καθήκοντα Προέδρου – Γενικού Γραμματέα

 1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το ΔΣ και το Σωματείο στα δικαστήρια και σε όλες γενικά τις αρχές, σε όλες τις σχέσεις και διαφορές.
 2. Καλεί διευθύνει και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του ΔΣ, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία
 3. Εκτελεί τις αποφάσεις του ΔΣ και των ΓΣ υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά του ΔΣ, την αλληλογραφία, τις προσκλήσεις για σύγκλιση των συνεδριάσεων του ΔΣ και των Γενικών Συνελεύσεων του Σωματείου μαζί δε με τον Ταμία υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών.
 4. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Με απόφαση του ΔΣ και τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου μπορούν να ανατεθούν στον Αντιπρόεδρο συγκεκριμένα καθήκοντα. 

Άρθρο 26
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα – αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα

 1. Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει από άποψη του υπηρεσιακού μηχανισμού, κρατάει τα βιβλία, τα αρχεία και τη σφραγίδα, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, ενημερώνει το μητρώο μελών.
 2. Συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο πρακτικά συνεδριάσεων του ΔΣ και γενικά όλα τα έγγραφα, καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ΔΣ.
 3. Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας. Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας βοηθά, τον Γενικό Γραμματέα στην εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Άρθρο 27
Καθήκοντα Ταμία

 1. Ο Ταμίας τηρεί τα βιβλία και τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό και ενημερώνει το μητρώο μελών σχετικά με την πληρωμή της εισφοράς κάθε μέλους, εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις , τις εισφορές των μελών και όλα τα έσοδα του Σωματείου.
 2. Διενεργεί όλες τις πληρωμές με βάση εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και τη δική του.
 3. Τα χρήματα του σωματείου τα καταθέτει σε πιστωτικό οργανισμό, εκτός από ένα ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το ΔΣ στις αρχές του χρόνου, που τα κρατάει στα χέρια του για τις τρέχουσες ανάγκες του σωματείου.
 4. Στο τέλος του οικονομικού έτους ο Ταμίας συντάσσει τον απολογισμό διαχείρισης με βάση τον οποίο το ΔΣ συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό, τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό.

Άρθρο 28
Τήρηση Βιβλίων

 1. Το Σωματείο έχει την υποχρέωση να τηρεί όσα βιβλία και στοιχεία ορίζει ο νόμος.
 2. Το ΔΣ μπορεί να αποφασίζει να τηρούνται οποιαδήποτε άλλα βιβλία και στοιχεία.

 

Άρθρο 29
Ελεγκτική Επιτροπή

 1. Κατά τις αρχαιρεσίες εκλέγεται τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή για όλη τη θητεία του ΔΣ. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι να παρακολουθεί και να ελέγχει το ΔΣ για την οικονομική διαχείριση του σωματείου κατά το νόμο και το καταστατικό. Έχει το δικαίωμα να εξετάζει οποτεδήποτε τα βιβλία Ταμείου και περιουσίας και να ελέγχει το περιεχόμενο του ταμείου
 2. Η Ελεγκτική Επιτροπή στη πρώτη της συνεδρίαση εκλέγει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή πρόεδρο. Η Ελεγκτική Επιτροπή αν έχει αντιρρήσεις για την οικονομική διαχείριση συγκαλεί έκτακτο ΔΣ και ορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης τα οποία εισηγείται. Αν υπάρχει διαφωνία με το ΔΣ συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία αποφασίζει για το θέμα που προέκυψε
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μια φορά το τρίμηνο, έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη, μετά από, πρόσκληση του Προέδρου της ή από αίτηση κάποιου μέλους της.
 4. Τηρεί βιβλίο πρακτικών όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις της και οι εκθέσεις της για τη ΓΣ.
 5. Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους συντάσσει έκθεση σχετικά με τη διαχείριση από το ΔΣ, την οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30
Παραρτήματα, Τμήματα, Σωματειακές και

άλλες βοηθητικές επιτροπές του Σωματείου

Α. Παραρτήματα

 1. Με απόφαση του ΔΣ δημιουργούνται Παραρτήματα του Σωματείου για τα μέλη που εργάζονται σε γεωγραφικές περιοχές. Με την απόφαση ίδρυσης ενός Παραρτήματος του Σωματείου καθορίζονται από το ΔΣ η έδρα του και η συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει καθώς και ο αριθμός των μελών της διοίκησής του.
 2. Τα Παραρτήματα οφείλουν να φροντίζουν για την ανάπτυξη του Σωματείου, τη διάδοση των σκοπών του, την ενασχόληση με τα καθημερινά προβλήματα των μελών τους και την μεταφορά τους στο ΔΣ του σωματείου.
 3. Το κάθε Παράρτημα κάνει Γενικές Συνελεύσεις των μελών του, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία κάθε τρία χρόνια τη διοίκηση του. Οι εκλογές στα Παραρτήματα γίνονται ταυτόχρονα με τις εκλογές για τα κεντρικά όργανα του σωματείου.
 4. Η διαδικασία σύγκλισης και η λειτουργία της ΓΣ του Παραρτήματος και της διοίκησης, τα καθήκοντά της καθώς επίσης το εκλογικό σύστημα και η εκλογική διαδικασία για την εκλογή κάθε Παραρτήματος καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ του σωματείου.
 5. Η διοίκηση του Παραρτήματος εκλέγει Γραμματέα που συμμετέχει στο Γενικό Συμβούλιο του άρθρου 31 του παρόντος καταστατικού.
 6. Τα παραρτήματα εκλέγουν αντιπροσώπους για τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα

 

Β΄ Τμήματα

 1. Με απόφαση του ΔΣ του σωματείου μπορούν να συγκροτούνται Τμήματα του σωματείου κατά επιχείρηση, η έδρα του και ο αριθμός της διοίκησης του. Η διοίκηση του όταν συγκροτείται σε σώμα εκλέγει τον Γραμματέα του, ο οποίος μετέχει στο Γενικό Συμβούλιο του άρθρου 31 του παρόντος καταστατικού.
 2. Το κάθε Τμήμα κάνει Γενικές Συνελεύσεις των μελών του, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία κάθε δυο χρόνια τη διοίκηση του. Οι εκλογές στα Τμήματα γίνονται ταυτόχρονα με τις εκλογές για τα κεντρικά όργανα του σωματείου.
 3. Η διαδικασία σύγκλισης και η λειτουργία της ΓΣ του Τμήματος και της διοίκησης του, τα καθήκοντα του καθώς και η εκλογική διαδικασία κάθε Τμήματος καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ του σωματείου.
 4. Τα Τμήματα έχουν σαν σκοπό την αγωνιστική συσπείρωση των εργαζόμενων της επιχείρηση γύρο από το σωματείο και τις αποφάσεις του. Ασχολούνται με τα καθημερινά προβλήματα των εργαζόμενων στους χώρους δουλειάς, τα μεταφέρουν στο ΔΣ του σωματείου και ενδιαφέρονται για την επίλυση τους.

Γ΄ Σωματειακές Επιτροπές

 1. Το ΔΣ του σωματείου μπορεί να δημιουργήσει και να συγκροτήσει με απόφαση του Σωματειακές Επιτροπές ανάλογα με τις ανάγκες του σωματείου για την προώθηση συγκεκριμένων θεμάτων. Οι Σωματειακές Επιτροπές έχουν σαν σκοπό την αγωνιστική συσπείρωση των εργαζόμενων στο χώρο ευθύνης της, ασχολείται με τα καθημερινά προβλήματα των εργαζόμενων του συγκεκριμένου εργασιακού χώρου και τα μεταφέρει στη διοίκηση και ενδιαφέρεται για την επίλυσή τους.
 2. Η εκλογή της διοίκησης της Σωματειακής Επιτροπής, η λειτουργία της και τα καθήκοντα της καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ του σωματείου. Ο Γραμματέας της Σωματειακής Επιτροπής συμμετέχει στο Γενικό Συμβούλιο του άρθρου 31 του παρόντος καταστατικού.

Δ΄ Άλλες Επιτροπές.

 1. Το ΔΣ για τις ανάγκες του συγκροτεί, ενδεικτικά, Επιτροπές Νέων, Γυναικών, Υγιεινής και Ασφάλειας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Μεταναστών καθώς και άλλες επιτροπές ανάλογα με τις ανάγκες του.
 2. Οι επιτροπές αυτές έχουν βοηθητικό, συμβουλευτικό χαρακτήρα, δρουν στο πλάι του ΔΣ και λειτουργούν με βάση τις κατευθύνσεις και τις αποφάσεις του. Σε αυτές τις επιτροπές συμμετέχει ελεύθερα κάθε μέλος του σωματείου, που μπορεί να βοηθήσει με τον προβληματισμό του και την πρακτική δουλειά

Άρθρο 31
Γενικό Συμβούλιο

 1. Μέσα στα πλαίσια του σωματείου λειτουργεί το Γενικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από:

α) Το 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου

β) Την 3μελή Ελεγκτική Επιτροπή

γ) Τους Γραμματείς των παραρτημάτων

δ) Τους Γραμματείς των Τμημάτων

ε) Τους Γραμματείς των Σωματειακών Επιτροπών

στ) Τους αντιπροσώπους του σωματείου στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

 1. Το Γενικό Συμβούλιο έχει γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και συνεδριάζει μετά από απόφαση του ΔΣ. Ασχολείται με θέματα που εισηγείται το Δ.Σ. του Σωματείου, εκλέγει σε κάθε συνεδρίαση τον Πρόεδρο για την διεύθυνση των εργασιών του.
 2. Οι αποφάσεις του παίρνονται με σχετική πλειοψηφία και έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα για τη Διοίκηση.

Άρθρο 32
Απεργία

 1. Η απεργία αποτελεί δικαίωμα των μελών του σωματείου που αποφασίζεται νόμιμα σαν μέσο για την προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, κοινωνικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών και σαν εκδήλωση αλληλεγγύης για τους σκοπούς αυτούς.
 2. Η απεργία και οι στάσεις, κηρύσσονται με απόφαση είτε της Γενικής Συνέλευσης, είτε του ΔΣ του Σωματείου.
 3. Στην απεργία μπορούν να λάβουν μέρος και εργαζόμενοι σε χρηματοπιστωτικές και συναφείς επιχειρήσεις του Νομού Αττικής που δεν είναι μέλη του Σωματείου

Άρθρο 33
Γενικές Διατάξεις

 1. Απαγορεύεται η συμμετοχή μέλους στη Γενική Συνέλευση και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση,
 2. Το Σωματείο μπορεί να γίνει μέλος μιας μόνο Ομοσπονδίας και ενός μόνο Εργατικού Κέντρου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
 3. Το Σωματείο μπορεί να γίνει μέλος σε διεθνή ή ευρωπαϊκή κλαδικής ομοσπονδία της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
 4. Το Σωματείο συμμετέχει σε ταξική αγωνιστική συσπείρωση συνδικάτων για την προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών και ασφαλιστικών συμφερόντων των εργαζόμενων του Νομού Αττικής και όλης της χώρας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 5. Το Σωματείο συμμετέχει σε πολιτιστικές αθλητικές διοργανώσεις με απόφαση του ΔΣ του.
 6. Το Σωματείο γιορτάζει αγωνιστικά την Πρωτομαγιά, παγκόσμια ημέρα της εργατικής τάξης, με 24ωρη απεργία.

Άρθρο 34
Σφραγίδα

Το σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική. Στην περιφέρεια αναγράφεται η επωνυμία του και στο εσωτερικό το έτος ίδρυσης.

Άρθρο 35
Τροποποίηση καταστατικού – Διάλυση Σωματείου

 1. Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή για τη διάλυση του σωματείου απαιτείται απόφαση της ΓΣ του Σωματείου, με την παρουσία του ενός δευτέρου ( ½ ) τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων ( ¾ ) των παρόντων.
 2. Η περιουσία του σωματείου σε περίπτωση διάλυσης του, δίνεται με απόφαση της ΓΣ σε άλλο σωματείο ή σε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια οργάνωση ή όπου αποφασίσει η Γ.Σ. 

Άρθρο 36
Λοιπές Διατάξεις

Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από την κείμενη νομοθεσία για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις (Ν.1264/1982), τις διατάξεις του ΑΚ και συμπληρώνεται με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών.

Άρθρο 37

 1. Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από τριάντα επτά (37) άρθρα ψηφίστηκε ομόφωνα, κατ' άρθρο και στο σύνολο του, από τα ιδρυτικά μέλη στην ιδρυτική συνέλευση του Σωματείου της 11ης/02/2014.
 2. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτού του καταστατικού, που αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα, όπως τελικά διαμορφώθηκε με τις τροποποιήσεις και προσθήκες που εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση του ««Σωματείο Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων Νομού Αττικής», που συγκλήθηκε νόμιμα για το σκοπό αυτό, στις 20 Φεβρουαρίου 2019 ισχύει με την έγκριση των τροποποιήσεων από το Ειρηνοδικείο Αθηνών και την εγγραφή του στα βιβλία επαγγελματικών οργανώσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

Αθήνα, 20/02/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ